Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen MS Invest mandag den 24. oktober 2016, klokken 10.00, på foreningens adresse, Bernstorffsgade 50, 1577 København V, med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsen udpeger en dirigent, jf. vedtægternes § 16, stk. 1

2. Bestyrelsen fremsætter forslag om at erstatte den nuværende bestemmelse i vedtægternes § 27, stk. 3, der regulerer aconto-udlodning i foreningens udloddende afdelinger/andelsklasser, og som fremstår som følger:

”Stk. 3. I afdelinger/andelsklasser, der, jf. § 6, udlodder udbytte á conto, sker det efter denne bestemmelse. Efter den ordinære generalforsamling, hvor foreningens årsrapport og størrelsen af den samlede udlodning for regnskabsåret godkendes, udbetales en restudlodning beregnet som forskellen mellem regnskabsårets ordinære udlodning og den udbetalte à conto udlodning. Á conto-udlodningen beregnes på grundlag af afdelingens indtjente renter med fradrag af afdelingens administrationsomkostninger. Kurs- og valutagevinster samt andre indtægter, der ikke kan beregnes på forhånd, selv om de er realiserede, indgår ikke i ovennævnte udlodningsgrundlag. Såfremt á conto-udlodningen beregnes til at udgøre mindre end kr. 1 pr. andel, kan bestyrelsen beslutte, at á conto-udlodningen ikke udbetales, men inkluderes i den ordinære udlodning.”
med følgende nye bestemmelse:

”Stk. 3. I udloddende afdelinger kan der efter regnskabsårets afslutning, men inden ordinær generalforsamling afholdes, foretages en udlodning, der opfylder de i ligningslovens § 16 C anførte krav til minimumsudlodning. Hvis udlodningen undtagelsesvis ikke opfylder reglerne i ligningslovens § 16 C, kan det besluttes at udlodde et yderligere beløb. Udlodningen skal efterfølgende godkendes på den ordinære generalforsamling, jf. § 17, stk. 1, nr. 2.”

Samtidig foreslås nuværende stk. 4 slettet og nuværende stk. 5-7 konsekvensrettet til stk. 4-6.

Forslaget begrundes med ny skattelovgivning, som medfører, at der i udloddende, bevisudstedende og aktiebaserede afdelinger i perioden mellem primo/medio januar måned og den ordinære generalforsamling i modsætning til tidligere ikke længere kan oprettes ex-kuponafdelinger. I stedet kan førnævnte typer af afdelinger, med den fornødne vedtægtshjemmel, umiddelbart efter et regnskabsårs afslutning beregne og udbetale minimumsudlodningen for det forgangne regnskabsår. Det udbetalte udbytte vil efterfølgende skulle godkendes på den ordinære generalforsamling.

3. Eventuelt

Bestyrelsen

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17