Socialt ansvarlige investeringer

Det er Foreningens politik at investere ansvarligt, hvorfor ESG-forhold, herunder menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø, klima og sociale forhold samt korruption og god selskabsledelse, inddrages ved udvælgelsen af investeringerne foretaget i Foreningens afdelinger.

Foreningen følger herunder FN’s generelle principper for ansvarlige investeringer også kaldet UN PRI= United Nations Principles of Responsible Investments.

Foreningen har indgået porteføljeforvaltningsaftale for afdelingen Value Aktier med Middelfart Sparekasse, som har antaget ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg (Sparinvest) som underforvalter. Value Aktier afdelingen følger efter bestyrelsens beslutning herom Sparinvests eksklusionsliste med henblik på at sikre, at de selskaber, som afdelingen investerer i, integrerer samfundsansvar og ESG hensyn i deres virksomhedsledelse. Politikken er tilgængelig på Sparinvests hjemmeside www.sparinvest.dk.

Sparinvest sikrer screening minimum hvert kvartal for efterlevelse af internationale normer vedrørende menneskerettigheder, arbejdsrettigheder, miljø og klima, hvilket inkluderer bredt anerkendte FN-konventioner:

  • UN Global Compact
  • UN Guiding Principles on Business and Human Rights
  • OECD-retningslinjer for multinationale virksomheder
  • Paris-aftalen
  • Konventioner vedr. kontroversielle våben.

Stater (statsobligationer)

Ligeledes har Administrator en ansvarlig politik for statsobligationer. Politikken er baseret på ISS-Ethix ”Norm-Based Screening for Countries”. På baggrund af denne ”screening” ekskluderes udstedelser fra lande, som er underlagt multilaterale internationale sanktioner, lande som ikke kan eller vil leve op til, eller beskytte basale menneskerettigheder. Udelukkelsen vil dog først ske efter en behørig undersøgelse af og hensyntagen til eventuelle positive tiltag og udvikling i landets SRI forhold. Det vil sige, at lande, hvor det vurderes, at der er en begyndende eller igangværende positiv udvikling, ikke vil blive ekskluderet. Denne vurdering foretages af Administrator i samarbejde med eksterne investeringsrådgivere.

Integration af bæredygtighedsforhold

Foreningens afdeling integrerer bæredygtighedsrisici sammen med øvrige relevante risikoparametre i investeringsprocessen ifølge artikel 6 i Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (EU) 2088/2019 (herefter ”Forordningen”). Afdelinger, der kategoriseres efter denne artikel, har ikke til formål at fremme miljømæssige og/eller sociale egenskaber og investeringerne målrettes således heller ikke mod bæredygtige investeringer.

Afdelinger kategoriseret herefter er dermed omfattet af en række generelle eksklusionskriterier, hvor følgende som minimum ekskluderes:

  • Kontroversielle våben: Verificerede producenter af kontroversielle våben (landminer, klyngevåben, biologiske våben, kemiske våben, beriget uran og atomvåben, der ikke er omfattet af traktaten om ikke-spredning af kernevåben.)
  • Vedvarende normbrydere: Et fåtal af selskaber, der vedvarende undlader at afhjælpe brud på internationale normer, og som ikke reagerer, ved forsøg på dialog.
  • Klima – ekstremt efterslæb: Sparinvest følger løbende selskabernes eksponering mod klimarisici og vurderer disse i takt med den grønne omstilling.

Artikel 8 hjemler klassificeringen for afdelinger, der inkluderer bæredygtighedsfaktorer, der rækker udover det i ESG-politikken angivne minimum. Afdelinger som klassificeres under Forordningens artikel 8 inddrager, udover integrationen af bæredygtighedsrisici (jf. artikel 6), bæredygtighed i selve investeringsprocessen. Afdelingerne har specifikke bæredygtighedskriterier og ønsker at fremme miljømæssige og/eller sociale forhold. Derudover har afdelingerne øget fokus på aktivt ejerskab, men har ikke bæredygtig investering som deres mål.

Afdelinger som klassificeres under Forordningens artikel 9 har, udover at integrere bæredygtighedsrisici (jf. artikel 6) og bæredygtighed (jf. artikel 8) i investeringsprocessen, bæredygtig investering som sit mål. Dvs. at der udover afdelingernes afkastmålsætninger indgår specifikke bæredygtighedsmålsætninger i investeringsstrategien. Sådanne afdelinger investerer i virksomheder, der har som mål at bidrage til et mere bæredygtigt samfund. Herunder kan afdelingernes bæredygtighedsmålsætninger udgøres af f.eks. virksomhedernes CO2-udledning i forhold til benchmark, selskabernes ESG-ratings og deres bidrag til FN’s verdensmål (SDG) mv.

Bæredygtighed i forhold til miljømæssige mål ifølge Taxonomien

I tillæg til ovenstående Forordning gælder særlige regler for økonomiske aktiviteter, der kvalificeres som miljømæssigt bæredygtige ifølge EU’s Taxonomi Forordning (Taxonomien). En økonomisk aktivitet, som eksempelvis en investering anses i henhold til Taxonomien for miljømæssigt bæredygtig, hvis den bidrager væsentligt til et af de i Taxonomien seks fastlagte miljømål, uden at gøre væsentlig skade på de øvrige miljømål (”do-no-significant-harm-princippet”), overholder en række internationale minimumsgarantier og lever op til EU’s krav til tekniske screeningskriterier.

Foreningens afdeling investeringer vurderes via efterlevelsen af Foreningens politik for bæredygtighed og ESG, herunder eksklusioner at bidrage til de i Taxonomien fastlagte miljømål. Foreningen tager endnu ikke hensyn til Taxonomiens kriterier for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter og Foreningens afdelings minimumsandel af investeringer i økonomiske aktiviteter, der kvalificeres som miljømæssigt bæredygtige under Taksonomien anses derfor for at være 0%. Foreningen vil dog på afdelingsniveau i de periodiske rapporter oplyse om de foretagne investeringers efterlevelse af Taksonomien på basis af tilgængelige data.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17