Indkaldelse til den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen MS Invest.

Onsdag den 6. april 2011, kl. 17.00 i Middelfart Sparekasses lokaler, Havnegade 21, 5500 Middelfart

Bestil adgangskort – klik her (senest lørdag d. 2. april 2011)

Bestil fuldmagt – klik her

Dagsorden

 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
 2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer.
 3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelse.
  a. Ændring af foreningens vedtægter således, at de kommer til at følge Finanstilsynets standard vedtægter.Dette udmønter sig i følgende materielle ændringer:

  • Bestemmelsen om, at afdelingerne kan eje aktier i foreningens investeringsforvaltningsselskab udgår.
  • Præcisering af bestemmelse om lyd- og billedoptagelser på generalforsamling.
  • Justering af forældelsesfrist for ikke hævet udbytte fra 5 år til 3 år.
  • Anførelsen af udstedende institut udgår, nu nævnes at afdelingen er bevisudstedende.
  • Justering af varsel i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling.
  • Justering af bestemmelse om antallet af bestyrelsesmedlemmer. • Justering af bestemmelse om bestyrelsesmedlemmers alder.
  • Ændring af vedtægterne således, at der gives principiel adgang til at kunne inddele foreningens afdelinger i andelsklasser. Endvidere gives bemyndigelse til bestyrelsen til at træffe beslutning om hvilke typer af andelsklasser, der skal tages i anvendelse for den enkelte, relevante afdeling. Eksisterende afdelinger vil dog ikke blive inddelt i andelsklasser, medmindre dette forinden godkendes på en generalforsamling af medlemmerne i de berørte afdelinger. Ved oprettelse af nye afdelinger er bestyrelsen bemyndiget til at træffe beslutning om inddeling i andelsklasser i den nye afdeling.

  b. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, Finanstilsynet måtte kræve til godkendelse af ovennævnte forslag.

 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.På valg i henhold til vedtægterne er advokat Frantz Dolberg, statsautoriseret revisor Peter Sandal Jeppesen og direktør Jan Melgaard.Bestyrelsen foreslår genvalg af advokat Frantz Dolberg, statsautoriseret revisor Peter Sandal Jeppesen og direktør Jan Melgaard.
 5. Forslag til bestyrelseshonorar for 2011.
 6. Valg af revisorer. Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte ved de statsautoriserede revisorer John Ladekarl og Anders Gjelstrup.
 7. Eventuelt.
 • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17