Forløb af generalforsamlingen i Investeringsforeningen MS Invest

Mandag den 19. april 2010 afholdt Investeringsforeningen MS Invest ordinær generalforsamling.

På generalforsamlingen blev formandens beretning taget til efterretning, og årsrapporterne godkendt.

Advokat Frantz Dolberg blev genvalgt og statsaut. revisor Peter Sandal Jeppesen, direktør Jan Melgaard samt direktør Jesper Haugaard blev alle nyvalgt til bestyrelsen.

Bestyrelsen består nu af advokat Frantz Dolberg, statsaut. revisor Peter Sandal Jeppesen, direktør Jan Melgaard og direktør Jesper Haugaard. Bestyrelsen konstituerede sig med advokat Frantz Dolberg som formand og statsaut. revisor Peter Sandal Jeppesen som næstformand.

Bestyrelsens forslag om bestyrelseshonorar blev vedtaget.

Revisionsfirmaet Deloitte A/S ved de statsautoriserede revisorer John Ladekarl og Anders Gjelstrup blev genvalgt som foreningens revisorer.

Forslaget om godkendelse af salg af foreningens aktier i foreningens investeringsforvaltningsselskab, Nordea Invest Fund Management A/S, til Nordea Bank AB (publ), Sverige, i henhold til den af bestyrelsen indgåede aktieoverdragelsesaftale, blev vedtaget. Da den fornødne majoritet ikke var til stede, jf. vedtægternes § 17, kunne forslaget imidlertid ikke endeligt vedtages på den ordinære generalforsamling, og der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 21. maj 2010, til endelig godkendelse af forslaget.

Forsalget, om at bemyndige bestyrelsen til at foretage de ændringer, som Finanstilsynet måtte kræve til godkendelse af fornævnte forslag, blev vedtaget.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til foreningen på telefon 33 36 06 00.

Venlig hilsen MS Invest

Forløbsmeddelse, generalforsamling 2010 som PDF – klik her

Årsrapport MS Invest – klik her

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17