Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i MS Invest

Tirsdag den 3. maj 2011 kl. 11.00
i Nordea Invests lokaler, Nyropsgade 17, st., 1602 København V.

Dagsorden:

 1. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelse.
  a. Ændring af foreningens vedtægter således, at de kommer til at følge Finanstilsynets standard vedtægter. Dette udmønter sig i følgende materielle ændringer:

  • Bestemmelsen om, at afdelingerne kan eje aktier i foreningens investeringsforvaltningsselskab udgår.
  • Præcisering af bestemmelse om lyd- og billedoptagelser på generalforsamling.
  • Justering af forældelsesfrist for ikke hævet udbytte fra 5 år til 3 år.
  • Anførelsen af udstedende institut udgår, nu nævnes at afdelingen er bevisudstedende.
  • Justering af varsel i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling.
  • Justering af bestemmelse om antallet af bestyrelsesmedlemmer.
  • Justering af bestemmelse om bestyrelsesmedlemmers alder.
  • Ændring af vedtægterne således, at der gives principiel adgang til at kunne inddele foreningens afdelinger i andelsklasser. Endvidere gives bemyndigelse til bestyrelsen til at træffe beslutning om hvilke typer af andelsklasser, der skal tages i anvendelse for den enkelte, relevante afdeling. Eksisterende afdelinger vil dog ikke blive inddelt i andelsklasser, medmindre dette forinden godkendes på en generalforsamling af medlemmerne i de berørte afdelinger. Ved oprettelse af nye afdelinger er bestyrelsen bemyndiget til at træffe beslutning om inddeling i andelsklasser i den nye afdeling.

  Formålet med den ekstraordinære generalforsamling er endelig vedtagelse af ovennævnte forslag, der blev vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2011. Forslaget kunne ikke vedtages endeligt på den ordinære generalforsamling, idet den fornødne majoritet ikke var til stede, jf. vedtægternes § 17.

  Forslaget vil kunne vedtages endeligt på den ekstraordinære generalforsamling tirsdag den 3. maj 2011 uanset antallet af fremmødte medlemmer. Bilag vedr. forslaget kan rekvireres på foreningens kontor.

  Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen, som senest fire dage før afholdelsen har afhentet eller fået tilsendt adgangskort mod dokumentation for medlemskab.

  Stemmeret på generalforsamlingen kan kun udøves for de investeringsforeningsandele, som mindst fjorten dage forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens bøger.

  Bestyrelsen

 

 • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17